Pressmeddelande med anledning av dagens regionstyrelsesammanträde

Det är en besvärlig tid och vi i Sjukvårdspartiet konstaterar att regiondirektörens rapport visar att man har en klart lägre produktionstakt än motsvarande tid 2023. Det är gäller 18% färre besök i öppen- och specialistvård, trots fler anställda. Verksamhetsunderskotten visar att man uppenbarligen inte klarar att upprätthålla verksamheterna trots fler anställda, dessutom använder man sig också av den så kallade RUR fonden som byggdes med en god ekonomi av den tidigare regionledningen ledd av Sjukvårdspartiet.

Sjukvårdspartiet lämnar vid dagens regionsstyrelsesammanträde in partiets förslag till strategisk plan för åren 2025 – 2027. I Sjukvårdspartiets förslag till strategisk plan är de stora satsningarna att starta upp ett regionalt cancercentrum samt uppstart av så kallad trombektomiverksamhet (ett verksamt sätt att förhindra effekterna av blodproppar främst i hjärnan). Dessutom vill Sjukvårdspartiet fortsätta satsningen med att ytterligare anpassa (höja av löner) i linje med vår inriktning att ingen hälso- och sjukvårdsanställd i Region Norrbotten ska ha en lägre lön än medianlönen för yrkesgruppen sett över riket som helhet.

Sjukvårdspartiet vill också satsa på fler filialer och servicepunkter runt om i länet, inte nedläggning vilket nuvarande regionledning genomför i omgångar.

Vid dagens regionstyrelsesammanträde finns förutom den strategiska planen flera andra viktiga punkter på dagordningen, inte minst genomförandet av så kallade SPOT-team inom Piteåpsykiatrin. SPOT-team kan vara en bra metod som komplement till övrig psykiatri, men får inte vara ett alternativ till minskat antal vårdplatser, vilket nu är fallet. Förslaget att slå samman psykiatrin i Piteå och Sunderbyn fanns redan under mandatperioden 2018–2022, vilket Sjukvårdspartiet redan då, inte ansåg vara lämpligt då antalet vårdplatser skulle minskas. Sjukvårdspartiet kommer därför att yrka avslag idag.

Sjukvårdspartiet anser vidare att en flytt av barnpsykiatrin, till lokaler i anslutning till vuxenpsykiatrin är förkastlig och det finns flera brister. Vuxna med psykiska störningar i närheten av barn med psykiska störningar ökar risken för oönskade incidenter. Det finns inga presenterade detaljerade beskrivningar som visar på att väsentliga utrymmen finns, till exempel för utevistelse.

Sjukvårdspartiet kommer även att yrka avslag på anslutningen till Health Cities där nuvarande regionledning inte anser att oppositionen bör ha ett utrymme.

Avslutningsvis kommer Sjukvårdspartiet att yrka bifall till motionen om införande av kompetensen trombektomi.

 

Kenneth Backgård, ordförande

Sjukvårdspartiet är ett regionalt och kommunlokalt parti i Norrbotten. Helt enkelt det lokala valet för dig som vill att dina åsikter ska höras i kommun- och regionval.

Pressmeddelande med anledning av dagens regionstyrelsesammanträde

Insändare skriven av Ann-Sofie Henriksson

Sjukvårdspartiet 30 år!

VI PRIORITERAR VÅRDEN

Men tar även ställning i andra frågor

Förstatliga skola/sjukvård

Sjukvårdspartiet vill förstatliga den kommunala skolan, oavsett var i Sverige man är bosatt ska eleverna få likvärdig utbildning. Specialistvården vid region- och universitetssjukhus ska vara statlig men inte öppen eller nära vård. Där är det regionerna och dess invånare (Norrbotten och norrbottningarna) som vet vad som behövs, hur förutsättningarna ser ut och hur man ska kunna möjliggöra regionens sjukvård.

Nato

Sjukvårdspartiet stödjer den inlämnade Natoansökan och hoppas den behandlas skyndsamt. Sverige kan i nuläget inte stå emot ett väpnat angrepp speciellt länge och vår trygghet säkras bäst i samarbete med andra länder. Genom att vara medlemmar i Nato får Sverige säkerhetsgarantier och kan fullt ut planera, synkronisera och öva tillsammans med andra Natoländer.

Drivmedel

Drivmedelsskatten måste omgående sänkas, överbeskattningen på bensin och diesel ska tas bort. Moms på skatt, det vill säga skatt på skatt ska inte få förekomma.

Elförsörjning/Kärnkraft

Sverige måste säkra behovet av en driftsäker miljövänlig elförsörjning. För att trygga en driftsäker elförsörjning så krävs en utökning av kärnkraften och en snabb utbyggnad av elnätet. Detta för att säkra såväl privatpersoners som näringslivets behov av el. Medborgare ska inte behöva gå från hus och hem samt expanderande företag som vill växa ska kunna göra det i vald takt. Behovet av elförsörjning är även viktig för att i förlängningen kunna minska utsläpp inte minst i och med den gröna industrialiseringen som nu sker i norra Sverige med bland annat H2GS i Boden.

Kriminalitet

Den organiserade brottsligheten ska bekämpas, bland annat med hårdare straff och det ska kunna vara straffbart att tillhöra ett kriminellt gäng vilket så klart inte godtyckligt kan definieras. Poliserna bör bli fler och ska ges större befogenheter med bland annat avlyssning av misstänkt gängkriminella i förebyggande syfte. Mängdbrott ska inte rabatteras och vårdtiden för sluten ungdomsvård ska kunna utökas eller övergå till fängelse, så till exempel unga mördare inte släpps fria efter 4 år.

Äganderätt/Självförsörjningsgrad

Äganderätten behöver stärkas och enskilda medborgare måste skyddas från att stat eller kommun beslagtar privat mark utan skälig ersättning som till exempel om privat mark övergår till naturskyddsområde eller nationalpark. En skälig ersättning ska avse ersättning för markvärde och eventuella framtida intäkter som uteblir vid exempelvis skogsavverkning. Sverige behöver stärka självförsörjningsgraden ordentligt men även konkurrenskraften i livsmedelssektorn. Sveriges villkor för jord-, små-, och skogsbruk måste förbättras och de måste ges förutsättningar att verka och kunna öka produktionen av svenska konkurrenskraftiga livsmedel.

Invandring, medborgarskap och utvisning

Sverige har ett stort behov av arbetskraftsinvandring och byråkratin med arbetstillstånd måste förenklas. Personer som arbetar i Sverige ska heller inte riskera att bli utvisade för att de till exempel tjänat för lite en månad. Däremot måste det ställas tydliga språkkrav på personer som kommer till Sverige med avsikt att stanna oavsett om det är som kvotflykting eller gäller arbetskraftsinvandring. Språket är nyckeln till att lättare integreras i samhället och utbildning i samhällskunskap ska vara obligatorisk. Vill man att anhörig/anhöriga flyttar till Sverige måste försörjning och bostad vara ordnad innan det kan ske. För att erhålla svenskt medborgarskap ska identiteten vara styrkt, man ska ha vistats i Sverige en sammanhängande period om fem 5 år och ha ett skötsamt leverne. Sjukvårdspartiet anser även att det ska införas en prövotid när svenskt medborgarskap erhållits och medborgarskapet ska kunna återkallas om man vid upprepade tillfällen dömts till fängelse. Om man inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisning vara en självklarhet. De långa handläggningstiderna för beslut om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige är tyvärr en svensk byråkratisk tröghet men ofta även sökandes olika åtgärder i syfte att fördröja verkställighet av utvisningsbeslut. Har man fått avslag på sin asylansökan och fått ett utvisningsbeslut som nonchaleras ska möjligheterna att ändå kunna stanna kvar i Sverige minimeras.

Återgäld från naturresurser (Skog, malm och vatten)

Konsekvenserna av nyttjandet av naturresurser drabbar främst miljön och människorna som lever och verkar i närområdet, inte minst i Kiruna och Gällivare där man flyttar hela samhällen. Region Norrbotten men även andra regioner har en BRP (Bruttoregionprodukt) som skulle kunna innebära betydligt större möjlighet till såväl lokal som regional tillväxt. Sjukvårdspartiet anser att en stor del av nettoavkastningen ska förbli en tillgång i regionerna och det är enligt partiets synsätt inte bara en möjlighet utan på sikt också en nödvändighet. Flera aktörer nyttjar naturresurser utan kompensation till berörda regioner och kommuner. Till exempel Jokkmokk som är en liten och relativt fattig kommun med en mycket sparsam återgäld trots hårt nyttjande av de naturresurser som finns i kommunen. En större återgäld skulle sannolikt göra Jokkmokk till en relativt rik och blomstrande kommun.