Partiprogram 2022–2026

Prioritera vården - Omorganisera

Sjukvårdspartiet vill ha en vårdorganisation byggd på jämlikhet och större geografisk spridning.
Vi har under många år sett att sjukvårdens verksamheter lider av allvarliga problem. Skattehöjningar och neddragningar har inte fungerat för att förbättra den norrbottniska hälso- och sjukvården, vi såg vid övertagandet av regionledningen en ekonomi på nedgång. Inom kort skulle detta bli mycket sämre om inga åtgärder vidtogs. Det behövdes kraftfulla organisatoriska insatser för att vända på ekonomin och en så kallad omställning inleddes. Hälso- och sjukvårdens administrativa överbyggnad var alldeles för stor, vilka flera sakkunniga hävdat under lång tid. Inriktningen var att minska på kostnader rent generellt, men särskilt inom alla områden förutom hälso- och sjukvård. Precis när vi startat omställningen så bröt coronapandemin ut och den har såväl försvårat som försenat den omställningsprocess vi inledde. Avsikten med omställningen var att skapa ekonomiskt utrymme för en decentralisering av sjukvården och satsningar på personalen samt de stora investeringar som behövs vid våra sjukhus. Inte minst i form av MR kameror och annan teknisk utrustning. Vi ville bygga ut den nära vården i form av filialer och servicepunkter. Alltså komma närmare befolkningen. Detta för att kraftigt minska och helst halvera resandet för patienterna. En god ekonomi är inte ett självändamål, den är till för att säkra den framtida verksamheten. Pengar ska inte läggas på hög utan användas till våra medborgares välfärd. Vi har därför inlett den största decentraliseringsprocessen i regionens historia för att förstärka vår primärvård.

Sjukvården måste prioriteras och tillgängligheten säkerställas

Vårdplatser läggs ner och Sverige har lägst antal vårdplatser per 1000 invånare i hela Europa medan vårdavdelningar mer eller mindre ständigt är överbelagda. Det här har varit ett stort problem under lång tid och blev särskilt besvärligt 2015 till 2016, då målsättningen var att minska snarare än öka antalet vårdplatser. Vårdplatser finns att tillgå i fysisk bemärkelse, det vill säga rum och sängar finns men bristen på bemanning gör tillgängligheten låg. Personaltillgången har blivit regionens största utmaning och beror på flera faktorer. Stora pensionsavgångar och ett utbildningsväsende som inte kunnat kompensera för avgångar samt etableringen av fler och fler bemanningsföretag som erbjuder högre löner men mer osäkra anställningsförhållanden är några exempel. Den regiondrivna hälso- och sjukvården har därmed fått svårare och svårare att anställa fast personal, tillgången är långt under behovet. För att kunna konkurrera med bemanningsföretag och andra branscher måste lönenivåerna justeras. Sjukvårdspartiet har därför varit med och beslutat om 99 miljoner kronor till sjuksköterskegrupperna och även om extra satsningar på bland annat undersköterskor och läkarsekreterare. Det har aldrig tidigare avsatts så mycket extra resurser på löneområdet. När det gäller sjuksköterskor så motsvarar satsningen rent matematiskt cirka 50 000 kronor per år och sjuksköterska. Allt för att uppvärdera vårdyrken och förbättra rekryteringsförmågan. Det som nu saknas är tydligare karriärvägar för sköterskor som arbetar kliniskt och förhoppningsvis kan det nya avtalet mellan SKR och Vårdförbundet avseende en kompetensförsörjningskommission bidra till att tillskapa tydliga karriärvägar. En ranking som bygger på statistik från Socialstyrelsen visar nu på att Norrbotten har fler specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare än riksgenomsnittet. I vår strategiska plan för framtiden skriver vi nu in att all hälso- och sjukvårdspersonal ska ha en medianlön som lägst motsvarar ett riksgenomsnitt. Personalen är vår viktigaste resurs.

Pandemin

Det går inte att komma förbi denna tragiska och historiska pandemi som drabbat hela världen och satt stora spår i alla länders hälso- och sjukvårdssystem. Det har ställts stora krav på vår personal i alla kategorier och många kan vittna om stora arbetsinsatser såväl i arbetslag som på det personliga planet. Aldrig tidigare har väl inte heller ett vaccin tagits fram på så kort tid. Personalen har gjort ett enormt arbete som förbättrat oddsen för överlevnad och undvikande av svår sjukdom. Det är allas förhoppning att vi nu ser slutet på pandemin och kan börja leva mer normalt. Viruset har sannolikt kommit för att stanna så vår beredskap för nya utbrott måste vara hög. Det är också en av lärdomarna av denna pandemi, att vår beredskap på alla områden är alldeles för låg. Vi behöver höja sjukvårdens beredskap för pandemier men också för kris och krig. Vi måste även bli mer självförsörjande på livsmedel och andra viktiga produkter. Kriget i Ukraina har tydligt visat på detta samt att försvarsförmågan måste återställas.

Investeringar för framtiden

Vi måste se till att de investeringar som nu genomförs och den decentralisering av sjukvården som påbörjats måste slutföras. Satsningen på God och Nära vård tar sikte på ett förändrat och förbättrat arbetssätt som kraftigt höjer tillgängligheten samt bidrar till ett allmänt höjt beredskapsläge. Våra fem sjukhus i länet avser vi att behålla och utveckla med egna profileringar. Vi har startat upp operationsverksamhet vid Kalix sjukhus och även investerat i en MR kamera för att driva utvecklingen framåt. Den verksamheten ska fortsätta. Piteå sjukhus har ortopedin samt Gällivare med bland annat kirurgi utgör profilerade verksamheter med stor betydelse. Kiruna sjukhus har i skrivande stund inte kunnat profileras, främst på grund av pågående förhandling med LKAB som ska ersätta Kirunas gamla sjukhus. Den inventering som genomförts vid Kiruna sjukhus har presenterat ett underlag för ersättningen, som förutom yta bygger på de funktioner och verksamheter som funnits i sjukhuset. Det är väl känt att Kiruna som ort också har den yngsta befolkningen i länet och i förhållande till grannkommuner föder fler barn per capita. Sjukvårdspartiet vill genomföra en total genomlysning av kvinnosjukvården där förlossning och akutsjukvård tas med i utvärderingen. Vår åsikt är att ett nytt sjukhus i Kiruna ska innehålla fysiska installationer som möjliggör såväl akutkirurgi som förlossningsvård. Bemanningen av sådana funktioner är i dagsläget problematisk men kan komma att lösa sig med tiden. Det nya sjukhuset ska därför förberedas på ett sådant sätt att en uppstart ska kunna ske utan krav på ombyggnationer eller installationer. Det tjänar också ett annat viktigt syfte nämligen att bidra till rikets säkerhet och beredskap. Kiruna har en järnmalmsfyndighet som är av riksintresse och kan i händelse av krig utsättas för olika former av angrepp.

Regional utveckling

Norrbotten är en stor men sammanhållen region som utifrån ett regionalperspektiv har alla förutsättningar att utvecklas. Regionen har en BNP som borde innebära större möjligheter till såväl lokal som regional tillväxt. Ett arbete som inte minst bedrivs inom ramen för Sveriges vattenkraftskommuner. En större del av nettoavkastningen borde kunna förbli en tillgång i länet, det är enligt vårt synsätt inte bara en möjlighet utan på sikt också en nödvändighet för utveckling eftersom flera aktörer nyttjar regionens naturresurser utan kompensation till kommun och region.

Ursinne mot vansinne, Sjukvårdspartiet bidrog till att stoppa en planerad storregion. Frågan om en storregion lever tyvärr fortfarande

När hotet om en storregion tornade upp sig på den norrbottniska himlen, så vidtog Sjukvårdspartiet omedelbart åtgärder för att stoppa vansinnet. Vi startade Folkinitiativet; Nej till en storregion. En namninsamling med över 23 000 namnunderskrifter där vi även hade stöd på flera beslutsnivåer i regionen. Tack ska ni ha, för stopp blev det!
Folkinitiativet stoppade planen på en storregion, men det betyder inte säkert stopp för alltid. En regionledning med Sjukvårdspartiet garanterar fortsatt stopp, vi anser att Norrbotten är stort nog!

Sjukvårdspartiet visar vägen till en jämlik vård

Pandemin har byggt upp köer och vi går från ord till handling, det är dags att lyfta den norrbottniska sjukvården där vårdgarantierna uppfylls. Vi har därför genomfört en stor upphandling med ett tak på 500 miljoner kronor för att kunna korta främst operationsköerna. Den verksamheten pågår för fullt och är uppdelad i 3 steg. 1. Använda egen personal och resurser så långt det bara går. Övertidsbestämmelser och annat kan sätta gränser. 2. Nyttja våra riks- och regionavtal fullt ut, det vill nyttja resurser inom offentlig vård i riket. 3. Göra avrop i den upphandling där 38 aktörer antagits. Det innebär inhyrd personal på en del håll, men också att patienter kan behöva åka både inom och utom landet. Utvecklingen går framåt och det görs nyinvesteringar inom många områden. Nytt psykiatrihus, ny intensivvårdsavdelning, ny röntgenverksamhet med MR utrustning på högsta nivå. Vi utökar den decentraliserade verksamheten med filialer och servicepunkter och har i dagsläget varit med och beviljat 39 nya runt om i länet. Sjukvårdspartiet har hittills uppfyllt så gott som alla vallöften, några är fortfarande under luppen.

Sjukvårdspartiets fortsatta väg till ett bra liv och en god vård i hela Norrbotten

• Pengar ska inte läggas på hög, utan användas till norrbottningarnas välfärd.
• En vårdorganisation byggd på jämlikhet och större geografisk spridning. Investeringar som har genomförs samt den decentralisering av sjukvården som påbörjats ska fortsätta och slutföras.
• Fem sjukhus som utvecklas med egna profileringar, permanent operationsverksamhet vid Kalix sjukhus.
• All hälso- och sjukvårdspersonal ska ha en medianlön som lägst motsvarar riksgenomsnittet, personalen är vår viktigaste resurs.
• Tydligare karriärvägar för personal som arbetar kliniskt.
• Total genomlysning av kvinnosjukvården där förlossning och akutsjukvård är en del.
• Kiruna nya sjukhus ska innehålla fysiska installationer som möjliggör både akutkirurgi och förlossningsvård. Kiruna har länets yngsta befolkning, många födslar och ett riksintresse i gruvan.
• En större del av nettoavkastningen från naturresurser borde förbli en tillgång i länet, det är enligt vårt synsätt inte bara en möjlighet utan på sikt också en nödvändighet för utveckling.
• Höja beredskapen för pandemier men också för kris och krig såväl vad gäller sjukvård som livsmedel och andra viktiga produkter.
• NEJ till en storregion, en regionledning med Sjukvårdspartiet garanterar ett nej, vi anser att Norrbotten är stort nog!

Vallöften 2018

• Röntgen på de större hälsocentralerna.

Uppfyllt: Finns på flera större, men även mindre hälsocentraler och nyinvesteringar har gjorts bland annat i Haparanda.

• Återinföra distriktssköterskemottagningar.

Uppfyllt: Godkännandet och införandet av 39 filialer/servicepunkter har inneburit att såväl läkarkontakter, sköterskekontakter och provtagning nu kan ske på många platser i länet.

• Fem sjukhus med möjlighet till egen profilering. MR kamera i Kalix och Kiruna, tiden till diagnos och behandling är av största vikt.

Uppfyllt: MR kamera finns på plats i Kalix och en mobil lösning finns i Kiruna i avvaktan på det nya sjukhuset.

• Screening av prostata-, tjock- och ändtarmscancer är en insats för folkhälsan och minskat lidande för den drabbade.

Uppfyllt: Beslut finns nu om organiserad prostatacancertestning (OPT) som startar upp i början på 2023.

• Förbättra strokevården med intensivare rehabiliteringsinsatser.

Uppfyllt: Ja före pandemin, men pandemin har inneburit tillfälliga resursproblem främst avseende vårdplatser. Kalix sjukhus har fått utmärkelsen bästa strokevård och vi ska se till att den kompetensen och verksamheten kan fortsätta. Stroke är ett sjukdomstillstånd där närheten till vård och tidsaspekten är av stor betydelse. Därför måste det akuta omhändertagandet vid våra sjukhus vara på topp. Utökad ambulansverksamhet och nytt ambulansflyg bidrar till detta.

• Vallöftet om neddragning i övrig verksamhet

Uppfyllt: I den debatt som förekommer i media så kan man få uppfattningen att vi har färre vårdpersonal nu jämfört med året före vi tog över ledningen. Så är det inte, vi har inte dragit ner på hälso- och sjukvårdspersonal. Vi har i stället fler anställda inom vården. Omställningen var en neddragning på administrativ personal och personal inom så kallad övrig verksamhet. Regional utveckling, näringslivsfrågor och kultur samt turism. Allt framgår av nedanstående tabell. I övrigt har Region Norrbotten lika många sjuksköterskor nu som då men fler läkare och undersköterskor.

• Vårdpersonalen ska prioriteras med direkta insatser för arbetsmiljö och lön. 100 av de 300 miljoner kronor regionen lägger på hyrpersonal ska satsas på bättre arbetsförhållanden till personalen i den egna verksamheten.

Uppfyllt till 99%: Extra lönetillskott till sjuksköterskegruppen tillsammans med andra i juni 2018 om 49 miljoner kronor, i oktober 2018 om ytterligare 50 miljoner kronor varav 17 miljoner kronor fördelas 2022. 13 miljoner kronor i lönetillskott till undersköterskor och skötare. Enligt tillgänglig statistik från 2021 så är medianlönen i Norrbotten för en grundutbildad sjuksköterska 33 000 kronor medan i riket ligger medianlönen på 32 550 kronor. Specialistutbildade sjuksköterskor har ofta några tusenlappar mer.

• Satsningar på närsjukvården och fast läkarkontakt, listning på läkare inte hälsocentral.

Delvis uppfyllt: God och Nära vård pågår samt öppnandet av filialer och servicepunkter som är beslutat och finansierat. Vi behöver dock anställa ytterligare cirka 100 primär-vårdsläkare, inte minst för att åstadkomma fast läkarkontakt.

• Arbetsgivaren ska bekosta specialistutbildning.

Delvis uppfyllt: Sker för vissa sjuksköterskegrupper och arbetet fortsätter, fler bör tas med till exempel röntgensjuksköterskor.

• Bibehålla tillgängligheten till mammografi i hela länet. Ingen åldersbegränsning för mammografi eller cellprover.

Delvis uppfyllt: Inte helt genomfört på grund av Socialstyrelsens invändningar, men kan genomföras på individuell begäran. Trots skriverier i media om indragen mobil enhet (buss) så ska den finnas kvar till dess att man utvärderat införandet av mammografiscreening med högre kvalité på sjukhusen.

• Varmvattenbassänger är viktigt för såväl sjukvårdande behandling som rehabilitering.

Delvis uppfyllt: Regionen driver varmvattenbassänger på följande orter:
Piteå sjukhus: 1 varmvattenbassäng. Björkskatans Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng. Råneå Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng. Sunderby sjukhus: 2 varmvattenbassänger. Boden: 1 varmvattenbassäng som finns vid Garnisrehab och drivs av KC rehabiliteringsmedicin. Kiruna sjukhus: 1 varmvattenbassäng. Kalix sjukhus: 1 varmvattenbassäng. Gällivare Sjukhus: 1 varmvattenbassäng. Pajala Hälsocentral: 1 varmvattenbassäng. Regionen lämnar ekonomiskt stöd till kommuner för drift av varmvattenbassäng i Arvidsjaur, Överkalix och Övertorneå. I Haparanda finns en bassäng som inte är i bruk på grund av pågående renovering.

• Obsplatser på hälsocentralerna.

Delvis uppfyllt: Beslut har tagits om platser i Haparanda och Arjeplog, införandet bör fortsätta i takt med att God och Nära vård konceptet utvecklas.

• Fler slutenvårdsplatser, personalen ska inte behöva ägna värdefull tid till platsletande.

Delvis uppfyllt: Vi följer IVO:s beslut om att ha minst 180 vårdplatser, och helst 15-20 fler.

Psykiatrins väntetider ska reduceras.

Delvis uppfyllt: Har kortats på vissa öppenvårdsmottagningar, men långa väntetider på NEP utredningar har lett till en stor upphandling av externa resurser för att komma tillrätta med väntetider.

• En folktandvård för alla, tänderna tillhör kroppen.

Delvis uppfyllt: Vi har höjt tandläkarlöner och andra ersättningar samt anställer fler och fler tandläkare. Men munnen tillhör kroppen och bör ingå i högkostnadsskyddet. Vilket bör beslutas på nationell nivå.

Boden

Gällivare

Haparanda

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Övertorneå